Các môn học hiện có

Thông tin về môn học:

1. Tên môn học: Kỹ thuật vi xử lý

2. Số tín chỉ: 3            Lý thuyết: 2 (30 tiết)            Thực hành: 1 (30 tiết)

1. Tên và mã môn học: Vi xử lý (2102423)

2. Số tín chỉ: 5.       Lý thuyết: 3 (45 tiết)               Thực hành: 2 (60 tiết)


Khóa học nhằm trang bị cho học viên phương pháp xây dựng hệ thống elearning đánh giá chuẩn đầu ra của môn học. Đề cương môn học TẢI VỀ

1. Thông tin chung về môn học

    - Tên tiếng anh : Next Generation Nertwork

    -  Mã môn học : 2102466

    - Số tín chỉ: 2(2,0,4).

    - Tính chất Môn học: Bắt buộc

    - Đối tượng sinh viên: Hệ đại học, chuyên ngành Điện tử-Viễn thông.

2. Giảng viên phụ trách

   ThS. Phù Trần Tín

1. Thông tin chung về môn học

   Tên tiếng anh                : Television and Video Techniques          

   Mã môn học                  : 2102461 

   Số tín chỉ                       : 4 (3,2,8)

   Tính chất môn học          : Tự chọn

   Đối tượng sinh viên         : Đại học – Ngành Công Điện tử Viễn Thông 

2. Thông tin về giảng viên

   ThS. Nguyễn Văn An

   ThS. Nguyễn Tiến Tùng

   ThS. Nguyễn Duy Khanh

1. Thông tin chung về môn học

   - Tên tiếng anh                             : Optical Communication System

   - Mã môn học                               : 2102460

   - Số tín chỉ                                   : 2(2,0,4)/15 tuần

   - Tính chất Môn                           : Bắt buộc

   - Đối tượng sinh viên                   : Sinh viên hệ đại học ngành viễn thông

2. Thông tin về giảng viên

   TS. Nguyễn Hoàng Việt

1. Thông tin chung về môn học

Tên tiếng anh         :      Antennas and Propagation

Mã môn học           :      2102464

Số tín chỉ               :      3(2,1,4)/15 tuần

Tính chất môn học  :      Bắt buộc.

Đối tượng sinh viên :      Sinh viên hệ đại học ngành điện tử viễn thông.

2. Giảng viên phụ trách

     TS. Nguyễn Tấn Lộc

1. Thông tin chung về môn học

     - Tên tiếng anh : Telecommunication Systems

     - Mã môn học : 2102462

     - Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)

     - Tính chất Môn học: Bắt buộc

     - Đối tượng sinh viên: Hệ đại học, chuyên ngành Điện tử-Viễn thông

2. Giảng viên phụ trách

      TS. Đỗ Đình Thuấn

1.     Thông tin chung về môn học

        - Tên tiếng anh : Signal Processing

        - Mã môn học : 2102417

        - Số tín chỉ:4(4,0,8)/ 15 tuần

        - Tính chất Môn học:Bắt buộc

        - Đối tượng sinh viên: Hệ đại học Điện tử-Viễn thông và Điện tử-Tự động

2.    Giảng viên giảng dạy

       -     ThS. Đào Thị Thu Thủy

       -     TS. Nguyễn Tấn Lộc

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng:

- Có kiến thức về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ sư.

- Nhận biết được những nguyên tắc cơ bản về đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư điện tử.

- Được trang bị những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc sau này.

NMCTKSNDT_DCMH.pdfNMCTKSNDT_DCMH.pdf

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng:

-          Trình bày được sơ đồ khối, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo trong hệ thống mạng viễn thông như: tổng đài, tổng đài nội bộ, hệ thống thông tin di động, hệ thống truyền dẫn viba-vệ tinh

-          Trình bày được các bước đo các thông số của mạch điện bằng các phương pháp đo


Mục tiêu môn học: Sinh viên hiểu được các khái niệm, các phương trình mô tả trường điện từ ở trạng thái tĩnh, dừng và biến thiên. Nắm vững được một số hiện tượng điện từ trong thiết bị điện và hệ thống điện. Hiểu được những khái niệm về sóng điện từ và hiện tượng bức xạ điện từ trong không gian.

Sau khi học môn học này, người học có khả năng:

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo, đặc tính của các linh kiện bán dẫn thông dụng.

- Nhận dạng, đọc giá trị và đo kiểm các linh kiện R, L, C, Diode, BJT, FET, …

- Biết cách sử dụng các linh kiện bán dẫn, lắp đặt được các mạch điện tử ứng dụng đơn giản như chỉnh lưu, khuếch đại đơn, mạch nguồn dùng linh kiện rời và dùng IC ổn áp.

6. de_cuong_mon_Linh_Kien_Dien_Tu.pdf6. de_cuong_mon_Linh_Kien_Dien_Tu.pdf

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng:

- Phân tích, tính toán được các hệ thống điện tử tương tự, các mạch điện tử ứng dụng trong công nghiệp.

- Thiết kế các mạch khuếch đại điện tử tương tự, các mạch điện tử ứng dụng trong công nghiệp.


1. de_cuong_mon_hoc_mdtnc.pdf1. de_cuong_mon_hoc_mdtnc.pdf

1.     Thông tin chung về môn học

          Môn học : Lý thuyết điều khiển hiện đại.

          Số tín chỉ: 3(3,0,6).

          Tính chất Môn học: Tự chọn.

          Đối tượng sinh viên: Hệ đại học, chuyên ngành Điện tử-Tự động, Học kỳ 

2.     Thông tin về giảng viên

1.   

TS. Nguyễn Tấn Luỹ

2.   

TS. Mai Thăng Long

3.   

TS. Trần Hữu Toàn

4.   

TS. Trần Trọng Toàn

5.   

TS. Dương Miên Ka

-      Môn học lý thuyết điều khiển hiện đại giúp người học biết các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động hiện đại.

-      Môn học lý thuyết điều khiển hiện đại sẽ cung cấp kiến thức toán học hiện đại được ứng dụng trong điều khiển tự động.

-      Môn học lý thuyết điều khiển hiện đại giúp người học lựa chọn các bộ điều khiển thích hợp cho từng loại đối tượng như: Hệ thống điều khiển tối ưu. Hệ thống điều khiển mờ. Hệ thống điều khiển dùng mạng neural.